Aydınlatma Metni

   1- KİMLİK

Veri Sorumlusu: NATURAL LAW TURKEY DOĞAL SAĞLIK TİC. PAZ. LTD. ŞTİ.
Adres                  :   Nispetiye Mah. Aydın Sok. No:2 Kat :3 Daire:7 Aydın İş merkezi / Levent / İstanbul

 

Tel:   0 (212) 280 07 33                                                          GSM: 0505 208 77 80

E-mail: info@timewaverturkey.com

 

Veri Sorumlusu olarak    NATURAL LAW TURKEY DOĞAL SAĞLIK TİC. PAZ. LTD. ŞTİ.  (Bundan sonra Natural Law şeklinde anılacaktır.) www.timewaverturkey.com Natural Law tüzel kişiliği altında olan bir internet sitesidir. www.timewaverturkey.com bundan sonra (“Time Waver” veya “Portal” olarak anılacaktır.) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili mevzuat kapsamında; kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili veri sahiplerini aydınlatmak amacıyla işbu aydınlatma metni hazırlanmış ve bilgilerinize sunulmuştur. (Lütfen dikkatli bir şekilde okuyunuz. Anlaşılmayan konularda bizlere yukarıda yazılı iletişim bilgilerinden ya da Başvuru Formu’ ndan ulaşabilirsiniz.)

 

2- KAPSAM:

www.timewaverturkey.com  olarak; müşterilerimiz, ziyaretçilerimiz, tedarikçilerimiz ve çalışanlarımız dahil gerçek kişilerin kişisel verilerinin başta Anayasa’mız ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olmak üzere uluslararası sözleşmeler, Türk Kanun ve yönetmeliklerine uygun olarak işlenmesi ve verisi işlenen ilgili kişilerin haklarını etkin şekilde kullanmasının sağlanmasına çalışarak işbu aydınlatma metnini oluşturarak bilgilerinize sunmaktayız. Bu nedenle, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere; başta siz değerli danışanlarımız olmak üzere, çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin, müşterilerimizin ve internet sitemizi ziyaret eden kullanıcılarımızın, kısacası faaliyetlerimiz sırasında edindiğimiz sözlü ve yazılı veya elektronik ortamdaki tüm kişisel verilere ilişkin verinin işlenmesi, saklanması, aktarılmasına ve ilgili kişi olarak haklarınıza  ilişkin işlemleri  Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine yönelik GİZLİLİK ve ÇEREZ POLİTİKASI’na göre gerçekleştirmekteyiz.

Kişisel verilerin korunması için mevzuat ve güncel teknolojiye uygun şekilde ilgili verinin niteliğinin gerektirdiği tüm idari ve teknik koruma tedbirlerini almaktayız.

 

3- TANIMLAR: 

KVKK: 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

 1. a) Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
 2. b) Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,
 3. c) Anonim hâle getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini,

ç) İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

 1. d) Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
 2. e) Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
 3. f) Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu,
 4. g) Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumunu,

 

4-İLKELERİMİZ

 

İşbu Politika, ticari veya sosyal sorumluluk ve benzeri faaliyetlerimiz sırasında paylaşılan kişisel verilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu‘ nda ön görülen usul ve esaslar çerçevesinde ve:

 1. a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,
 2. b) Doğru ve gerektiğinde güncel olmasına dikkat ederek,
 3. c) Belirli, açık ve meşru amaçlarla,

ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülülük esasları ile,

 1. d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmeleri İlkeler çerçevesinde işlenmesi, saklanması, aktarılması ve silinmesi ya da anonim hale getirilmesine dair izlediğimiz yöntemleri açıklamakta ve kapsamaktadır.

 

5- İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER VE İŞLEME AMAÇLARIMIZ:

 

5,1.  KVKK 5. Maddesi uyarınca, Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlememekteyiz.

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini koruyarak ve kişisel verileri sorumlusu sıfatı ile AÇIK RIZA alınarak, aşağıda belirttiğimiz amaçlarla işlemekteyiz:

 • Ürün ve hizmetlerin satış süreçlerinin planlanması, yürütülmesi, satış sonrası destek hizmetleri aktivitelerinin planlanması, yürütülmesi, üye/kullanıcı/danışan ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması, yürütülmesi, üye/kullanıcı/danışan talep veya şikâyetlerinin takibi ve sonuçlandırılması, sözleşme süreçlerinin ve hukuki taleplerin takibi için, Personelimiz,ya da çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınız ile elektronik posta veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz; Kimlik Bilgilerinize ait : adınız, soyadınız, T.C. kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz; ve İletişim Bilgileriniz; adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim kurabilmemiz adına gerekli diğer bilgileriniz
 • timewaverturkey.com, aldığınız ürün veya hizmet sırasında satın aldığınız ürün veya hizmet ödemesinin tahsili, ürünün gönderilmesi, işlem güvenliği, bu sebeple kurulan hukuki ilişkiden kaynaklanan yükümlülüklerin ifası, Finans, muhasebe, sigorta, hukuk ve vergi işlerinin takibi ve koordinasyonu,  pazarlama, reklam, dönemsel kampanya çalışmaları, ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri “sınıflandırma” çalışmalarında, müşteri profil ve davranış sınıflandırmalarında, müşteri memnuniyet şikayetlerinin değerlendirilmesi ve analiz faaliyetleri, hedefleme, strateji ve verimlilik çalışmalarının yapılması, amacıyla muhasebesel bilgilerinize ait; banka hesap numaranız, IBAN numaranız, kredi kartı bilginiz, faturalama bilgileriniz gibi finansal verileriniz ya da çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınızda verdiğiniz sair finansal verileriniz; ve Kimlik Bilgilerinize ait;  adınız, soyadınız, T.C. kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik bilgileriniz
 • Kurumsal iletişim, lojistik, depolama faaliyetlerinin; Üretim, tedarik ve Üye/kullanıcı/danışan memnuniyetinin sağlanması, aktivitelerinin planlanması, yürütülmesi,
 • timewaverturkey.com tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi kapsamında, ürün ve hizmetlerin satış süreçlerinin planlanması, yürütülmesi, satış sonrası destek hizmetleri aktivitelerinin planlanması, yürütülmesi, üye/kullanıcı/danışan talep veya şikâyetlerinin takibi ve sonuçlandırılması, sözleşme süreçlerinin ve hukuki taleplerin takibi,
 • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve yürütülmesi, bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması, yönetilmesi ve kontrolü,
 • Sosyal medya, yazılı-sözlü ve internet medyası, arama motorları vb. farklı kanallarda pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, müşterilere genel ve özel nitelikte teklifler, ürünler ve hizmetler sunulması ve bu kapsamda çağrı merkezinin hizmetlerinden faydalanılması, müşteri/danışan ile yapılan telefon görüşmelerinin kalitesinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi ile yasal ve sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizin ifasını sağlamak, amaçları ile KVKK’ nın 5. ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel verileriniz rızanız doğrultusunda, veya İlgili kanunda belirtilen hallerde rızanız alınmaksızın yukarıdaki amaçlar doğrultusunda kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz işlenecektir.

5,2 Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi ve şartları

6698 Sayılı KVKK 6. Madde uyarınca; Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. Özel nitelikli kişisel verileri, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlememekteyiz.

 

İSTİSNA:

Ancak işbu aydınlatma metni 5,2. bendinde sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

 

6- HUKUKİ DAYANAK:

Kişisel verileriniz, NATURAL LAW tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, Başta Anayasamız olmak üzere, Uluslararası kanun ve Mevzuatlar, Türkiye Cumhuriyeti Kanun, Tüzük ve Yönetmelikleri ve bu metnin asıl dayanağı olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5’inci ve 6’ncı maddelerinde belirtilen; kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde

 • Açık rıza alınarak,
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması hallerinde,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması durumlarında,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması halinde,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hallerinde,

Ve 6. Maddesinin 2. Fıkrasında belirtilen “Açık rıza” ve 3. Fıkrasında belirtilen “Özel nitelikli kişisel verilerin, sağlık ve cinsel hayat dışında kalanlarının kanunlarda ön görülen hallerde açık rıza alınmadan işlenebilmesine dayanmaktadır.

 

7- KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEK KİŞİLER VE AKTARIM AMACI:

 

7,1. Öncelikle, Mevzuatta yer alan istisnai haller saklı kalmak kaydıyla, kişisel veriler ve özel nitelikli veriler ilgili kişinin açık rızası olmadan başka gerçek kişilere ve tüzel kişilere tarafımızca aktarılmayacağını belirtmek isteriz.

İlgili kişinin açık rızası halinde: Bize aktardığınız yukarıda yazılı amaçlarla ve vasıtalarla işlenen kişisel verilerinizi, aşağıda yazılı gereklilik kapsamında ve belirtilen kişi/kurum/kuruluşlara ile paylaşılabilecektir.

 

İş bu kapsamda:

www.timewaverturkey.com, müşterilerine daha kaliteli hizmet sunmak, bu hizmetlere daha kolay ulaşmalarını sağlamak adına; İnsan kaynakları servisimiz, ilgili personelimiz, ve verdiğimiz hizmetlere ek ve tamamlayıcı hizmetler talebiniz halinde, partner kurum/kuruluşlarımız ve uzmanlarımız ile www.timewaverturkey.com  adına veri işleyen, müşteri memnuniyeti ölçümleme, profilleme desteği veren, satış ve pazarlama alanında kişisel verilerin işlenmesi gereken konularda destek veren;  reklam, tanıtım ve promosyon faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları ile, www.timewaverturkey.com’un iş ortakları, depolama, arşivleme, ve sunucu, hosting, program, bulut bilişim teknolojileri desteği, bilişim güvenliği gibi alanlarda destek aldığımız üçüncü kişilerle,

www.timewaverturkey.com, Web sitesi üzerinden ilgili formu doldurarak bizlerden hizmet satın aldığınız hallerde, size ulaşabilmemiz adına isim, telefon numarası ve adres bilgileri ulusal ve uluslararası kargo firmaları ile

Mesafeli satış işlemlerinde ödemelerinizin gerçekleştirilebilmesi için ulusal ve uluslararası banka, finans ve ödeme kuruluşları ile

www.timewaverturkey.com  ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin; hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin ve haklarının temin edilmesi ve www.timewaverturkey.com tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların ilgili departmanlarımızca yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla; KVKK’ nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere; iştiraklerimize, hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza, ilgili personelimize ve kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişiler ile diğer kişilerle, ifa yardımcılarımız ve alt yüklenicilerimiz ile sunduğumuz hizmetin amacı doğrultusunda ya da düzenleyici denetleyici kurumlar ve resmi mercilerle ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda yurt içine veya yurt dışına aktarılabilecektir.

7,2 www.timewaverturkey.com, web sitesi üzerinden veya fiziki alarak danışan ve üyelerinden, üyelik formlarından topladığı bilgileri, yasal zorunluluklar ve yükümlülükler haricinde, söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satmamaktadır.

Bilgileriniz, ancak resmi makamlarca hukuki bir ihtiyaç talebi ile bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri usul ve esasları gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda sizin bilginiz haricinde aktarılabilinecektir.

 

Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileriniz, güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde www.timewaverturkey.com’ dan veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin www.timewaverturkey.com arayüzü üzerinden banka, bu bankalarla anlaşmalı aracı kurum ve bilgisayarınız arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır. Tarafımızda saklanan kredi kartı numarası maskelenmiş şekildedir

 

8- VERİ SAHİBİ (İLGİLİ KİŞİ)’NİN HAKLARI:

8,1 KVKK md.11 kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

8.2 Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi dilerseniz KVK Başvuru Formu (daha detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.) aracılığıyla; Islak imzalı dilekçe ve kimlik fotokopisi ile Nispetiye Mah. Aydın Sok. No:2 Kat :3 Daire:7 Aydın İş merkezi / Levent / İstanbul adresine bizzat veya posta yolu başvurarak bizlere ulaştırabilirsiniz

 

Ya da İlgili kişi tarafından NATURAL LAW TURKEY DOĞAL SAĞLIK TİC. PAZ. LTD. ŞTİ.’ne daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden info@timewaverturkey.com e-mail adresimize gönderebilirsiniz.

 

9- KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ:

Veri Sorumlusu olarak Kişisel verilerin güvenliğine ilişkin yükümlülüklerimiz:

Kişisel verilerin;

 • Hukuka aykırı işlenmesini önlemek,
 • Hukuka aykırı erişimini önlemek,
 • Hukuka uygun olarak saklanmasını sağlamak için teknolojik olanaklar ve uygulama maliyetlerine göre idari ve teknik tedbirler almaktayız.

Bu tedbirler:

9,1- Teknik tedbirler:

 • Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonimleştirilmesi için teknik alt yapılar ve bunlara ilişkin denetim mekanizmaları oluşturarak,
 • Teknik/teknolojik uzmanlığı olan çalışanlar istihdam ederek,
 • Oluşabilecek risklere karşı iş sürekliliği ve acil durum planları oluşturup bunların uygulanmasına ilişkin yazılımsal sistemler kullanarak, güvenlik sistemleri kurarak kişisel verilerin güvenli şekilde saklanması için gerekli tedbirleri almaktayız.

9,2- İdari tedbirler:

 • Çalışanlarımızı KVKK ile ilgili üst seviyede eğitim programlarına dahil ederek bu konuda ilgili teknik ve idari riskler hakkında bilgilendirerek farkındalık yaratmaktayız.
 • Üçüncü kişilerle yaptığımız iş birliklerinde ve Kişisel verilerin saklanması için kişisel verilerin aktarıldığı şirketler ile yapılan sözleşmelere; kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin, aktarılan kişisel verilerin korunması ve güvenli saklanması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasına ilişkin hükümlere mutlaka yer vermekteyiz ve konuyla ilgili taahhütname imzalamaktayız.

 

10- İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ, ANONİM HALE GETİRİLMESİ:

Veri sorumlusu NATURAL LAW TURKEY DOĞAL SAĞLIK TİC. PAZ. LTD. ŞTİ. olarak yukarıda açıklanan amaç ve yöntemlerle elde edilen kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması durumunda ilgili kanunlarda belirtilen zorunlu saklama süreleri bitiminde kişisel veriler, re’sen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlumuz tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

 

10,1 Periyodik İmha Dönemi

Saklama süresi dolan kişisel veriler, saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha zamanında imha edilir.

Süresi sona eren ve kişisel verinin saklanmasını gerektirecek başka herhangi bir veri işleme amacı mevcut olmayan kişisel verileri, saklama sürelerinin sona ermesini takiben 4 ay içerisinde veri sorumlumuz tarafından anonim hale getirilir.

 

Ancak veri sorumlusunun meşru menfaatinin olduğu durumlarda, işlenme amacının ve ilgili kanunlarda belirtilen sürelerin de sona ermesine rağmen veri sahiplerinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla ve bu hak ve özgürlüklerin karşılıklı korumasının sağlanması amacıyla kişisel veriler, Borçlar Kanunu’nda düzenlenen genel 10 yıl olarak belirlenen zamanaşımı süresinin sona ermesine kadar saklanabilecektir. Söz konusu zamanaşımı süresinin sona ermesinin ardından kişisel veriler, Gizlilik Politikamız’ da belirlenen prosedüre göre silinecek, yok edilecek yahut anonim hale getirilecektir.

 

10,2 Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere İlgili Kişi Başvuru Formu’nda seçilen usullerden biri ile gönderilir.

 

11- COOKİE (ÇEREZ POLİTİKASI) (Yazılımcı bu bölümü kontrol edip ekleme çıkarma yapmalı )

www.timewaverturkey.com yukarıda yazılan kanunlar ve amaç doğrultusunda sayfasında cookie (çerez)kullanmaktadır. (daha ayrıntılı bilgi için “Çerez Politikası” metnini tıklayınız.) Bu kapsamda kullanıcılarının IP adresi, hangi sayfaları ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama, tarih ve saat gibi bilgilerini de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler ve teklifler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. Ayrıca www.timewaverturkey.com sizlere daha kaliteli hizmet sunmak amacıyla, araştırmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak için iş birliği içinde olduğu firmalara Kullanıcı bilgilerini aktarabilir ve bu firmalar tarafından yukarıda sayılan amaçlarla sınırlı olarak Kullanıcı bilgileri işleyebilecektir. Daha sonra bu kullanıcıya sitede ya da Görüntülü Reklam Ağı’ndaki diğer sitelerde, kullanıcıların ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterebilir.

 

13 -www.timewaverturkey.com GDPR POLİTİKASI:

GDPR NEDİR? : Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR – General Data Protection Regulation) Avrupa genelinde AB vatandaşlarının kişisel verilerini korumaya yönelik oluşturulmuş yönetmeliktir. 25 Mayıs 2018 tarihinden itibaren Avrupa Birliği’ne üye ülkelerde yürürlüğe giren GDPR, Avrupa Birliği’ne üye ülkelerde büyük kurum ve kuruluşlarda var olan kişisel verilerin yönetmelikte belirtilen kurallar çerçevesinde güvenliğini sağlamayı konu edinmektedir.

Bu konuyla ilgili detaylı bilgi için “GDPR Aydınlatma Metni”ne tıklayınız.

 

KVKK kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla tüm ilgili kişilerin bilgisine saygılarımızla arz ederiz

 

“Başvuru Formu” için tıklayınız  “Gizlilik ve Kullanma Koşulları” için tıklayınız

Veri Sorumlusu: NATURAL LAW TURKEY DOĞAL SAĞLIK TİC. PAZ. LTD. ŞTİ.

Adres: Nispetiye Mah. Aydın Sok. No:2 Kat :3 Daire:7 Aydın İş merkezi / Levent / İstanbul

0 (212) 280 07 33

GSM: 0505 208 77 80

E-Posta: info@timewaverturkey.com

TimeWaver